Hlavní charakter Ann 2.35f

Česky | English

Hlavním ovládacím prvkem hry je Ann 2.35f (mechanická krakatice), která dostala v našem případě značnou míru personifikace. Její osobnost je nejen logickou součástí většiny herních mechanik, ale také se váže k příběhu a zázemí světa, v němž se Dark Train odehrává. Samotná Ann a její možnosti či měřítko se mění v závislosti na prostředí a situaci, v níž se právě nachází. Dokonce má jak se říká „svou hlavu“, mohou tedy nastat případy, kdy se bojí, schovává nebo taktně vyčkává. Jak můžete vidět i v přiloženém videu, Ann je v našem případě více charakterem než pouhou „formalitou“ v ovládání. Ann však není hlavním hrdinou v klasickém smyslu slova, neboť pouze pomáhá hráčově „božské ruce“ ovládat vlak a všechny jeho funkce. Za tímto účelem má hned několik speciálních a nenahraditelných schopností.

Ann 2.35f a její vlastnosti:

 • Jako jediná herní postava je Ann spojena s inventářem.

 • Ovládá schopnost kamůfláže (maskovat se v různých hodně členitých prostředích).

 • Ovládá mimikry – učí se napodobovat různé tvary a objekty, do kterých se následně může přeměnit (paletu těchto tvarů se učí postupně).

 • Různobarevná záře očí je využita k indikaci. Např. jako varovný signál, nebo informuje o změnách stavu vlaku.

 • Ann se může zranit, protože podléhá jak chladu a tím pádem mrznutí chapadel, tak nárazům, atd.

 • Může se také bát nebo rozhodnout sama, jak se v dané situaci zachová…

 • Není svého druhu ve vlaku sama, jak napovídá sériové číslo (Ann 2.35f). Její „sestry“ pokud přežili, mohou ve vlaku sledovat vlastní zájmy, nebo sledovat přímo Ann.

 •  Ann má vlastní strojovnu, kde se čas od času může opravit – zotavit. Také zde může vymněnit části svého těla, jako jinak zakončená chapadla nebo chapadla jiné hmotnosti.
 •  
  Making of Ann 2.35f
   
  Making of Ann 2.35f
   
  Making of Ann 2.35f
   
  Making of Ann 2.35f

  Main character Ann 2.35f

  Česky | English

  The main control element of the game is Ann 2.35f (mechanical squid), to which was given a considerable amount of personification in our case. Her personality is not only a logical part of game mechanics, but it is also bound to the story and background of the world, where the game Dark Train is happening. Ann itself and her possibilities or size depends on the environment and the situation in which she is located. She even has a mind of its own and therefore, there can be cases when she is afraid, hiding or tactfully waits. As you can see in the video below, Ann in our case is more character than a mere “formality” in the game controls. Ann is not the hero in the classic sense of the word, because she only helps a player’s “divine hand” to control the whole train and all its features. For this purpose she has some very special and irreplaceable abilities.
   

  Ann 2.35f and her features:

   • As the main game character is Ann associated with inventory (could enter the inventory).
   • Ann controls the ability that allows her camouflage (camouflage in a variety of very rugged environments).
   • Ann controls mimicry – learn to emulate various shapes and objects to which it may subsequently transform (a variety of these shapes are taught sequentially).
   • multicolored eyes glow of Ann are used as indicators. For example warning signal or informs about changes in the status of the train.
   • Ann could get hurt (get frozen…)
   • Ann can be also afraid or decide for herself (and player) how to maintain in a given situation …
   • Ann is not alone in the train as indicate her serial number (Ann 2.35f). Her “sisters” if they survive can follow their own interests, or watch/spy Ann.
  • Ann has her own engine room where from time to time she can repair – recover herself. She may change or tune up parts of her body there. Terminated tentacles can be removed and changed for special tentacles of different weights.
  Making of Ann 2.35f
   
  Making of Ann 2.35f
   
  Making of Ann 2.35f
   
  Making of Ann 2.35f

  Tagged